สภาคณาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87020-2 87036 http://www.senate.chula.ac.th Facultysenate@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานสภาคณาจารย์

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 87020, 87024 87036 drtulya@gmail.com

รองประธานสภาฯ คนที่ 1

ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 87020 87036 chupong.p@chula.ac.th

รองประธานสภาฯ คนที่ 2

ผศ.ร.ท.หญิง สพ.ญ.ดร.เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ 87021 87036

เลขาธิการสภาคณาจารย์

ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 87021, 87023 87036 DR_TILLADIT_R@hotmail.com

บรรณาธิการสารสภาฯ

ผศ.ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ 87022 87036 yupin.patara@sasin.edu

บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัญชลี เสาวลักษณ์ 87021 87036 aunchalee18@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

น.ส.ธิดารัตน์ ฤทธิมนต์ 87020 87036 thidarut.pook@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

น.ส.วิยดา ขาวมัย 87022 87036 wiyadaooy@hotmail.com

ประธาน คณะกรรมการ
จรรยาบรรณคณาจารย์

ศ.น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง 87020 87036
เลขานุการ
ผศ.เมธา เสรีธนาวงศ์
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ

ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 87022 87036
เลขานุการ
รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ
87022
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการอาจารย์

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ 87020 87036
เลขานุการ
ผศ.ดร.ณัติพร อรธนาลัย
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา 87020 87036
เลขานุการ
ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการบริหารมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 87022 87036
เลขานุการ
อ.วิไลรักษ์ สันติกุล
87022
87036
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน, 2018 - 15:17