สภาคณาจารย์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87020-2 87036 http://www.senate.chula.ac.th Facultysenate@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานสภาคณาจารย์

ศ.น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง 87020, 87024 87036 somchai.c@chula.ac.th

รองประธานสภาฯ คนที่ 1

รศ.นพ.ทศพร วิมลเก็จ 87020 87036 vthospor@yahoo.com

รองประธานสภาฯ คนที่ 2

อ.ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ 87021 87036 varun.t@chula.ac.th

เลขาธิการสภาคณาจารย์

รศ.ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล 87021, 87023 87036 sirirath_chula@hotmail.com

บรรณาธิการสารสภาฯ

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 87022 87036 dr_tilladit_r@hotmail.com

บริหารงานทั่วไป

น.ส.อัญชลี เสาวลักษณ์ 87021 87036 aunchalee18@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

น.ส.ธิดารัตน์ ฤทธิมนต์ 87020 87036 thidarut.pook@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

น.ส.วิยดา ขาวมัย 87022 87036 wiyadaooy@hotmail.com

ประธาน คณะกรรมการ
จรรยาบรรณคณาจารย์

รศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 87020 87036 sistul2005@gmail.com
เลขานุการ
ผศ.เมธา เสรีธนาวงศ์
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ

รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช 87022 87036 jongjitan@gmail.com
เลขานุการ
ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
87022
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการอาจารย์

รศ.รัตนา จักกะพาก 87020 87036 ratana.c@chula.ac.th
เลขานุการ
รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

รศ.ดร.สาธิต วงศ์ประทีป 87020 87036 vsartid@chula.ac.th
เลขานุการ
ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา
87020
87036

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการบริหารมหาวิทยาลัย

อ.ปิยะ อุไรไพรวัน 87022 87036 piya.o@chula.ac.th
เลขานุการ
อ.สมพร หาญดี
87022
87036