ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์

ตำแหน่ง: 

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการบริหารมหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน: 
87022
โทรสาร: 
87036
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
อ.วิไลรักษ์ สันติกุล
ที่ทำงาน: 
87022
โทรสาร: 
87036