ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

ตำแหน่ง: 

ประธาน คณะกรรมการ
กิจการอาจารย์

ที่ทำงาน: 
87020
โทรสาร: 
87036
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
ผศ.ดร.ณัติพร อรธนาลัย
ที่ทำงาน: 
87020
โทรสาร: 
87036