คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81032 81019 http://www.spsc.chula.ac.th spscmail@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 81000 81035 c.intiraporn@yahoo.com
เลขานุการ
น.ส.เพ็ญจันทร์ หลายชั้น
81035
81035

รองคณบดี

ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด 81005 81019 wanchai.b@chula.ac.th
ธุรการ
นางนันทพร ศรีจันทร์โฉม
81032
81019

รองคณบดี

ผศ.สิทธา พงษ์พิบูลย์ 81002 81019 phongphibool@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.อุทัยวรรณ ทองสุข
81030
81024

รองคณบดี

รศ.เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 81003 81018 tepprasit_g@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.วริษา ชาญเชี่ยว
81018
81018

รองคณบดี

ผศ.ฉัตรชัย มะสุนสืบ 81004 81040 cmchula@gmail.com
ธุรการ
นางนันทพร ศรีจันทร์โฉม
81032
81019

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ 81001 81040 wipawadel@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.สุภาวดี สกุลพงษ์
81047
81047