คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81032 81032 http://www.spsc.chula.ac.th spscmail@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ 81035 Sitha.P@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.เพ็ญจันทร์ หลายชั้น
81035
81035

รองคณบดี

รศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม 81005 81032 Daroonwan.S@chula.ac.th
ธุรการ
นางนันทพร ศรีจันทร์โฉม
81032
81032

รองคณบดี

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ 81002 81032 Sitha.P@chula.ac.th
ธุรการ
นายวีรพัฒน์ ยอดกมลศาสตร์
81027
81032

รองคณบดี

อ.ดร.ณัติพร นกแก้ว 81001 81040 Nattiporn.N@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.กีรนัน ภูษี
81047
81040

รองคณบดี

อ.ดร.ทศพร ยิ้มลมัย 81004 81030 Tossaporn.Y@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.อุทัยวรรณ ทองสุข
81030
81030

รองคณบดี

อ.ดร.คนางค์ ศรีหิรัญ 81003 81018 Kanang.S@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.วริษา ชาญเชี่ยว
81018
81018
ปรับปรุงล่าสุด: 5 กันยายน, 2018 - 11:56