ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 89464, 89467 02-251-9416 penjai@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาการเปลียนแปลงบรรยากาศวิทยา

รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์ 89464 02-251-9416 jariya-th@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นายศุภกร ชินวรรณโร 89464, 89465 02-251-9416 supakorn@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนปลงภูมิอากาศ

น.ส.จริยา ฐิติเวศน์ 89465 02-251-9416 jariya-th@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนปลงภูมิอากาศ

น.ส.กุลพิธาน์ พฤกษวัลต์ 89465 02-251-9416 rungkarn@start.or.rh

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

น.ส.กุลพิธาน์ พฤกษสวัลต์ 89465 02-251-9416 kulphitar@start.or.th

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 89464, 89467 02-251-9416 penjai@start.or.th

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

น.ส.สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล 89465 02-251-9416 suratta@start.or.th

กลุ่มบริหารและการเงิน

น.ส.ณัฐกานต์ กัลยาธรรม 89467 02-251-9416 nattakan@start.or.th

สารสนเทศ

น.ส.ทยา สันติเวส 89469 02-251-9416 taya@iwlearn.org

สารสนเทศ

น.ส.กุลพิธาน์ พฤกษวัลต์ 89465 02-251-9416 kulphitar@start.or.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 11:55