ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 89464 02-251-9416 penjai@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาการเปลียนแปลงบรรยากาศ

รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์ 83466 02-251-9416 jariya-th@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

นายศุภกร ชินวรรณโร 89464 02-251-9416 supakorn@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

น.ส.จิริยา ฐิติเวศน์ 89465 02-251-9416 jariya-th@start.or.th

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

น.ส.รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล 89465 02-251-9416 rungkarn@start.or.rh

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว

น.ส.กุลพิธาน์ พฤกษสวัลต์ 89465 02-251-9416 kulphitar@start.or.th

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 89464 02-251-9416 penjai@start.or.th

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

น.ส.จิณห์จุฬา โชติพิทยสุนทร 89464 02-251-9416 jinchula@start.or.th

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

น.ส.สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล 89465 02-251-9416 suratta@start.or.th

กลุ่มบริหารและการเงิน

นางอนันต์ธนัญญา ทิพานันพิชญะ 89467 02-251-9416 ong@start.or.th

กลุ่มบริหารและการเงิน

น.ส.วิยะดา กาญจนจูทะ 89467 02-251-9416 viyada@stsrt.or.th

สารสนเทศ

น.ส.ทยา สันติเวส 89469 02-251-9416 taya@iwlearn.org

โครงการ Coasta Cities at Risk Project (CCaR)

Dr.Richard Cooper 89469 02-251-9416 richard@start.or.th

ผู้อำนวยการโครงการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนเปลงภูมิอากาศ (CCKM)

อ.ดร.ปัมทา สิงหรักษ์ 89468 02-218-9463 patama@cckm.or.th
ปรับปรุงล่าสุด: 19 กันยายน, 2015 - 21:40