นายศุภกร ชินวรรณโร

ตำแหน่ง: 

กลุ่มวิชาการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่ทำงาน: 
89464
89465
โทรสาร: 
02-251-9416
อีเมล: