ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล

ตำแหน่ง: 

กลุ่มงานวิชาการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่ง

ที่ทำงาน: 
89464
89467
โทรสาร: 
02-251-9416
อีเมล: