สถาบันภาษาไทยสิรินธร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
89480 89480 http://www.sti.chula.ac.th chula.sti@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ 89482 89480

เลขานุการสถาบัน

นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล 89482 89480 natcha13@hotmail.com

หน่วยทดสอบ

นายณัฐพล พึ่งน้อย 89480 89480 bayabella@hotmail.com

หน่วยทดสอบ

นางสาวฉัตรียา ชูรัตน์ 89484 89480 charttreeya@gmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาววิรัลพัชร จรัสเพชร 89484 89480

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาวอรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข 89484 89480

หน่วยบริการวิชาการ

นางธนิสา สังขจันทร์ 89481 89480 training_cu2010@hotmail.com

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวพิชชาพร สมมุติรัมย์ 89481 89480 training_cu2010@hotmail.com

บัญชี

นางกมลวรรณ ดิษยะกมล 89483 89480 Kamonwan.D@chula.ac.th

การเงิน

นางสาวภัทรา ธุวะนุติ 89483 89480 mai_zuuza@hotmail.com

ธุรการ

นางสาวบูรณา ศรีคัทนา 89480 89480 boorana6450@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 10:32