สถาบันภาษาไทยสิรินธร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
89480 89480 http://www.sti.chula.ac.th chula.sti@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ 89482 89480 dusdepornchum@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ 89483 89480 tepeesecret@hotmail.com

เลขานุการสถาบัน

นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล 89482 89480 natcha13@hotmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม 89484 89480 suntharatsster@gmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาวฉัตรียา ชูรัตน์ 89484 89480 charttreeya@gmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาวภาวินี ตรีเดชี 89484 89480 phavinee23@gmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นายวุฒินันท์ ชัยศรี 89484 89480 bigheadman33@gmail.com

หน่วยจัดการศึกษา

นางสาววิมลวรรณ ขอบเขต 89484 89480 wimonwan.kh@gmail.com

หน่วยทดสอบ

นางสาวยาภา ลิ่วเจริญชัย 89484 89480 yapha.25@hotmail.com

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ 89481 89480 grace_conquer@hotmail.com

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวพิชชาพร สมมุติรัมย์ 89481 89480 training_cu2010@hotmail.com

หน่วยวิจัย

นายธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์ 89484 89480 issac_1234@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์

นายณัฐพล พึ่งน้อย 89480 89480 bayabella@hotmail.com

บัญชี

นางกมลวรรณ ดิษยะกมล 89483 89480 Kamonwan.D@chula.ac.th

การเงิน

นางสาวภัทรา ธุวะนุติ 89483 89480 mai_zuuza@hotmail.com

ธุรการ

นางสาวบูรณา ศรีคัทนา 89480 89480 boorana6450@hotmail.com