ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88233 , 88101
88031
88101
0-2254-0211
http://www.strec.chula.ac.th strec@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม 88017 0-2254-0211 Apichat.I@chula.ac.th
เลขานุการผู้อำนวยการ
นางอารีย์รัตน์ ประทุมทอง
88024
0-2254-0211

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร. ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ 88019 0-2254-0211 narong.pr@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวันทนา จันทบุรี 88021, 88030 0-2254-0211 Wanthana.Ka@chula.ac.th

งานสารบรรณ

นางสาวอาภารัตน์ คำปา 88031 0-2254-0211 apharat.k@chula.ac.th

งานบุคคล

นางอารีย์รัตน์ ประทุมทอง 88024 0-2254-0211 Areerat.pr@chula.ac.th

งานการเงิน

นายธนกร ลิจันทร์พร 88032, 88234 0-2254-0211, 88101 thanakorn.l@chula.ac.th

งานการเงิน

นายธนกร นิลวัฒน์ 88032, 88234 0-2254-0211, 88101 Thanakorn.N@chula.ac.th

งานบัญชี

นางวันทนา จันทบุรี 88021, 88030 0-2254-0211 Wanthana.Ka@Chula.ac.th

งานพัสดุ

นายทรงพล วงษ์กุหลาบ 88022 0-2254-0211 Songpol.W@Chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางวรรณา กันทพลหาญ 88023 0-2254-0211 Wanna.K@Chula.ac.th

งานห้องสมุด

นางศิริเวช รัตนสุวรรณ์ 88025 88025 Sirivej.R@Chula.ac.th

งานประกันคุณภาพ

นางสาวปวีณา เอกพรรณ 88107 0-2254-0211 Paweena.E@Chula.ac.th

One Stop Service

นางสาวอาภารัตน์ คำปา 88233 88101 apharat.k@chula.ac.th

งานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

นางสาวแก้ว ขจรไชยกูล 88029 0-2254-0211 Kaew.K@Chula.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัย

นายธีระ เมฆบุญส่งลาภ 88106 88101 Teera.M@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 3 ตุลาคม, 2018 - 08:29