ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88233 , 88101
88031
88101
0-2254-0211
http://www.strec.chula.ac.th strec@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.อมร เพชรสม 88017 0-2254-0211 Amorn.P@chula.ac.th
เลขานุการผู้อำนวยการ
นางอารีย์รัตน์ ประทุมทอง
88024
0-2254-0211

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ 88019 0-2254-0211 Patchanita.V@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววาณี ทองอ่อน 88021 0-2254-0211 wanee.th@chula.ac.th

งานสารบรรณ

นางอารีย์รัตน์ ประทุมทอง 88031 0-2254-0211 Areerat.pr@chula.ac.th

งานบุคคล

นางอารีย์รัตน์ ประทุมทอง 88024 0-2254-0211 Areerat.pr@chula.ac.th

งานการเงิน

นางสาวอุไรพรรณ์ แซ่ลี้ 88032, 88234 0-2254-0211, 88101 Uraipan.S@chula.ac.th

งานการเงิน
One Stop Service

นางสาวธัญสินี บุญเชิด 88032, 88234 0-2254-0211, 88101 Thunsinee.B@Chula.ac.th

งานบัญชี

นางวันทนา จันทบุรี 88030 0-2254-0211 Wanthana.Ka@Chula.ac.th

งานพัสดุ

นายทรงพล วงษ์กุหลาบ 88022 0-2254-0211 Songpol.W@Chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางวรรณา กันทพลหาญ 88023 0-2254-0211 Wanna.K@Chula.ac.th

งานห้องสมุด

นางศิริเวช รัตนสุวรรณ์ 88025 88025 Sirivej.R@Chula.ac.th

งานประกันคุณภาพ

นางสาววาณี ทองอ่อน 88021 0-2254-0211 wanee.th@chula.ac.th

One Stop Service

นายเทิดศักดิ์ ช่างชุน 88233 88101 Thordsak.C@chula.ac.th

งานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

นางสุนันท์ รังษีกาญจน์ส่อง 88027 0-2254-0211 Sunan.R@Chula.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัย

นายธีระ เมฆบุญส่งลาภ 88106 88101 Teera.M@Chula.ac.th