สถาบันไทยศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87495 02255-5160 http://www.thaistudies.chula.ac.th thstudies@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 87490 02255-5160 suchitra.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์ 87491-2 02255-5160 arthit.t@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ 87491-2 02255-5160 ritirong.j@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.เปรม สวนสมุทร 87491-2 02255-5160 pram.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายปัญญา เลิศสุขประเสริฐ 87492 02255-5160 panya.l@chula.ac.th

นักวิจัย

นางสาวรัชนีกร รัชตกรตระกูล 87410 02255-5160 der_nette_moon@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ/บุคคล)

นางจันทิพย์ จำปาทิพย์งาม 87495 02255-5160 tipploy@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นายณัฐิวุฒิ แสงทัศน์ 87495 02255-5160 nutthiwut.s@chula.ac.th

ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

นางวาสนา ขันชนะ 87410 02255-5160 wassana.b@chula.ac.th

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติ
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย:ENITS

นายณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี 87491 02255-5160 enitscu@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 24 พฤษภาคม, 2018 - 09:03