สถาบันการขนส่ง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87450 87446 http://www.tri.chula.ac.th tri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ 87442 manoj.l@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล 87441 tartat@cbs.chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ 87443 saksith.c@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 87440 psunanta@chula.ac.th

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
(งานการเงิน)

นางยุพิน บำรุงผล 87443 byupnin@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P.7
(งานการบัญชี)

น.ส.พิราวรรณ เตชะชุณหกิจ 87447 silvernight7432@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P.7
(งานพัสดุ)

น.ส.ขนิษฐา ศิลาอ่อน 87444 skhanittha@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P.7
(งานแผนและประกันคุณภาพ)

นายกุลเชษฐ วุฒิมานานนท์ 87447 kunlachet@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P.7
(งานเอกสารสารสนเทศ)

น.ส.พันวา นาคจรูญ 87445 panwa.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P.7
(งานจัดอบรมและประชาสัมพันธ์)

น.ส.บุปผา ลัดดาวัลย์ 87444 buppha.l@chula.ac.th

นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
(ฝ่ายวิจัย)

นางสุมาลี สุขดานนท์ 87448 sumalee.s@chula.ac.th

นักวิจัย
(ฝ่ายวิจัย)

- 87448

นักวิจัย AR.5
(ฝ่ายวิจัย)

ดร.พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย 87449 b.pongsun@gmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P.7
(งานการเจ้าหน้าที่)

น.ส.มณฑา พุ่มพุทรา 87450 rabbit2876@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P.7
(งานธุรการ/สารบรรณ)

นายสุทธิ มนาปี 87450 suthi.m@chula.ac.th

นักวิจัยผู้ช่วย P.7
(ประสานงานวิจัย)

น.ส.วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 87447 wannapa_w@yahoo.com
ปรับปรุงล่าสุด: 2 ตุลาคม, 2018 - 13:43