ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี 0 2218 2880 ต่อ 501,
0 2218 2881
82859 thavivongse.s@chula.ac.th

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม 0 2218 2880 ต่อ 503,
0 2218 4183
82859 w.m.saowanee@gmail.com

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง 0 2218 2880 ต่อ 504,
0 2218 4177
82859 supichai.t@gmail.com

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ 0 2218 2880 ต่อ 502,
0 22182897
82859 suchana.c@chula.ac.th

ผู้จัดการโครงการ

ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 0 2218 2880 ต่อ 542 84178 sornnate@gmail.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ

น.ส.นลินี บุญยะโรจน์ 0 2218 2880 ต่อ 333,
0 2218 4175,
089 171 6334
84176 nalinee_29@yahoo.com

ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1

น.ส.นรีภรณ์ จงพีรเดชานนท์ 0 2218 2880 ต่อ 111,
081 258 9995
84176 nareeporn.c@chula.ac.th

หัวหน้างานแผน นโยบายและยุทธศาสตร์

นางนุชจรี วิศวินกุล 0 2218 2880 ต่อ 112,
089 168 4993
84176 nucharee_027@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวสมใจ คำเปลว 0 2218 2880 ต่อ 113,
081 829 7984
84176 somjaik@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวภูริชญา ฤทธิมนต์ 0 2218 2880 ต่อ 116,
083 816 2308
84176 ju_ju-jung@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ศุภาธร ผ่องเคหา 0 2218 2880 ต่อ 115,
094 656 3855
84176 supatorn7@hotmail.com

หัวหน้างานการตลาดและการเงิน

นางกนกวรรณ จรัสดำรง 0 2218 2880 ต่อ 121,
089 517 4719
82891 kanokwan.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางกัญญอัญณ์ แซ่ซิ้ม 0 2218 2880 ต่อ 124,
081 447 9815
82891 kanyaan.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นายเชวงศักดิ์ ชอบใจ 0 2218 2880 ต่อ 123,
084 697 4245
82891 chawangsak.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวประภัสฌา ไปแดน 0 2218 2880 ต่อ 122,
090 656 3855
82891 prapatcha123@gmail.com

ผู้จัดการส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2

น.ส.ยุวดี โห้สงวน 0 2218 2880 ต่อ 222,
089 693 3869
82887 yuvadee.h@chula.ac.th

หัวหน้างานไอทีและโลจิสติกส์

นางรายวะลา กี้ประเสริฐทรัพย์ 0 2218 2880 ต่อ 241,
089 660 8017
82892 raiywala.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางวาริน วงศ์หนู 0 2218 2880 ต่อ 242 82892 warinv@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.กฤตยา ช่างประดับ 0 2218 2880 ต่อ 308,
089 459 3885
82892 ascu.kit@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ณัฐกานต์ แสงเงิน 0 2218 2880 ต่อ 243,
092 081 9069
82892 advmatchula@gmail.com

หัวหน้างานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

น.ส.สุพรรษา โกมินทร์ 0 2218 2880 ต่อ 251,
086 565 5680
84173 bg.chulaunisearch@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ปาณิสรา ฤทธิ์ชื่นชม 0 2218 2880 ต่อ 252 ,
081 824 4977
84173 pnr.rcc@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ณณัชชาพัชฑ์ ราจันทร์พันธ์ 0 2218 2880 ต่อ 253 ,
099 287 5653
84173 ascu.yingying@hotmail.co.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.อทิตยา แดงโรจน์ 0 2218 2880 ต่อ 307,
081 207 9773
84173 princeblackmonster@gmail.com

หัวหน้างานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

น.ส.วรนุช แก่นภักดี 0 2218 2880 ต่อ 424 ,
086 973 7529
82895 woranuch.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ฉันท์หทัย กตัญญู 0 2218 2880 ต่อ 421,
084 402 6004
82895 chanhathai.k@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสุภรินี จีรพันธ์ุ 0 2218 2880 ต่อ 169,
082 146 6065
82895 suparinee11@gmail.com

ผู้จัดการส่วนหลักสูตร อบรมและการประชุม

นางนงลักษณ์ สิงหเสมานนท์ 0 2218 2880 ต่อ 131,
089 443 9353
82888 jnongluk@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย 0 2218 2880 ต่อ 132,
081 712 5699
82888 phatranist.2551@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวเจริญพร ม่วงกูล 0 2218 2880 ต่อ 135,
080 308 7407
82888 unisearch_kaew@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวภัทรภรณ์ กองอังกาบ 0 2218 2880 ต่อ 134,
084 654 5999
82888 honeybeeza1k@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.อลีนา เซ็มแม้นหมัด 0 2218 2880 ต่อ 133,
091 706 3463
82888 ardyeuncha@hotmail.com

ผู้จัดการส่วนคลัสเตอร์วิจัยและโครงการพิเศษ

นางเอกจิตรา ฤกษ์รัตน์ 0 2218 2880 ต่อ 444,
081 838 9787
82894 ekjitra.r@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางฐิติมา หยกอุบล 0 2218 2880 ต่อ 445,
086 669 9352
82894 thitima.ja@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ภาวิตา ศรีจันพร 0 2218 2880 ต่อ 451,
081 637 3532
82894 m_pawita@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.ภคมน ทรัพย์นา 0 2218 2880 ต่อ 447,
088 498 9665
82894 subna1988@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.กนิษฐา อุณารักษ์ 0 2218 2880 ต่อ 452,
092 665 1628
82894 kanita.ppz@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.จุฑามาศ สิริรัตน์ 0 2218 2880 ต่อ 563,
089 678 5167
84178 s.juthams@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นายธนากร ศิริชู 0 2218 2880 ต่อ 561,
085 678 5710
84178 sirichoo@yahoo.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.สุพกาญจน์ วิทยพัธนา 0 2218 2880 ต่อ 571,
089 683 6995
84178 akiko_penguine@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.กิติยา จุมปา 0 2218 2880 ต่อ 564,
087 133 9452
84178 alove_tr@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.บุปผชาติ มัธยม 0 2218 2880 ต่อ 562,
084 160 6989
84178 bmattayom@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

น.ส.เปรมสุดา จิ๋วนอก 0 2218 2880 ต่อ 566,
082 369 0168
preamsuda456@gmail.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

นายต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์ 0 2218 2885,
0 2218 2880 ต่อ 555,
089 146 4792
82859 tosakpurk@hotmail.com

ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

นายอำนาจ ม่วงจันทึก 0 2218 2880 ต่อ 511,
081 834 5672
82898 amnart.m@hotmail.com

หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่

นายวัฒนา ประชากูล 0 2218 2880 ต่อ 512,
081 439 1556
82898 yai5031@hotmail.com,
pwatana@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายฐานันดร แสงพิทักษ์ 0 2218 2880 ต่อ 513,
087 910 9289
82898 babycry2012@hotmail.com

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุภาณี ครองยุติ 0 2218 2880 ต่อ 514,
080 598 1740
82898 strawberry.18@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ขับรถ

นายวิภาค คงทน 0 2218 2880 ต่อ 516,
089 672 1682

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

นายสำราญ เรียนศรี 0 2218 2880 ต่อ 517,
089 126 3400

เจ้าหน้าที่ขับรถ

นายสุเพียบ นุกาศรัมย์ 0 2218 2880 ต่อ 516,
089 456 9804

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

นายณัฐนนท์ ม่วงสอน 0 2218 2880 ต่อ 516,
086 572 8603

เจ้าหน้าที่ขับรถ

นายวิชาญ ท้าวชัยมูล 0 2218 2880 ต่อ 517,
081 026 9297

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

นายณัฐวุฒิ เพ็งที 0 2218 2880 ต่อ 517,
087 557 2508

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

นายศักดิ์ชัย จันทราวุธ 0 2218 2880 ต่อ 517,
090 807 6831

เจ้าหน้าที่ขับรถ

นายจิโรจน์ เครือจำปา 0 2218 2880 ต่อ 517,
087 021 4431

แม่บ้าน

นางอุไร นกอยู่ 0 2218 2880 ต่อ 518,
084 128 6977

หัวหน้างานการบุคคลและจัดการทั่วไป

นายสกุลธรรม บูชา 0 2218 2880 ต่อ 521,
084 066 7366
84290 pajero.sport@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ปัทมา ชรางกูล 0 2218 2880 ต่อ 0,
085 343 1712
82859 patthama.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

น.ส.พัชนีวรรณ สินธุนาวา 0 2218 2880 ต่อ 522,
086 519 0942
84290 nok_cu@hotmail.com

หัวหน้างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

น.ส.ประภาพร ฐาปนะพงศ์ 0 2218 2880 ต่อ 567 82899 lee-littlelily@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

น.ส.กชฐิภาณัฐ นิลท้วม 0 2218 2880 ต่อ 568,
094 945 6496
82899 Sirima.N@chula.ac.th

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทศพล เอี่ยมเยี่ยม 0 2218 2880 ต่อ 532,
085 910 6092
82859 tossapon.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฐิติพงค์ สิทธิสังข์ 0 2218 2880 ต่อ 515,
086 624 9789
82859 yord2226@hotmail.co.th

นิติกร

น.ส.ดวงมณี แหวนเพ็ชร์ 0 2218 2880 ต่อ 703,
093 759 8411
82859 doungmanee.2532@gmail.com

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

น.ส.รัชดา รัตนศิรินิมิตร 0 2218 2880 ต่อ 666,
090 961 3718
82884 ratcha-moi@hotmail.com

หัวหน้างานบัญชี

น.ส.ศิริพร แสงทอง 0 2218 2880 ต่อ 621,
089 981 3324
82882 siriporn.san@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.วีณา ไวยรุต 0 2218 2880 ต่อ 622,
081 565 6351
82882 weena_v@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.จันทร์ทิพย์ เลิศไผ่สีสุก 0 2218 2880 ต่อ 623 82882 juntip_2525@hotmail.com

หัวหน้างานการเงิน

น.ส.น้ำฝน แซ่ลิ้ม 0 2218 2880 ต่อ 611 82882 fon-nak@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.สายสมร สวัสดี 0 2218 2880 ต่อ 612 82886 sai-2549@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ภัคมณฑ์ณิชชา โพธิ์พันธุ์ 0 2218 2880 ต่อ 615,
081 632 8216
82886 starnew_2522@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.พรินดา ณ นคร 0 2218 2880 ต่อ 616,
086 374 6514
82886 parinda-na@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.กัลยา ไกรษี 0 2218 2880 ต่อ 617,
087 372 1821
82886 kun_ya21@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.เสาวภา แสนสุด 0 2218 2880 ต่อ 614,
095 445 1016
82886 saowapha_kai@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.นิตยา ช่วยวงค์ 0 2218 2880 ต่อ 613,
089 589 3233
82886 nittaya-15@hotmail.com

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.เบญญาภา ตังรักธรรมกุล 0 2218 2880 ต่อ 680,
086 356 1586
82882 t.benyapa@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 15 มกราคม, 2019 - 13:35