ศูนย์บริหารความเสี่ยง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80267 80267 http://www.urm.chula.ac.th curiskcenter@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นายทศพร จันทมงคลเลิศ 80267 80267 tossaporn.ted@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 26 มิถุนายน, 2018 - 11:00