ศูนย์บริหารความเสี่ยง
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80267 80267 http://www.urm.chula.ac.th curiskcenter@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นายทศพร จันทมงคลเลิศ 80267 80267 tossaporn.ted@gmail.com

นักวิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นายชญานิน บุญมานะ 80267 80267 chayaninboonmana@gmail.com

นักวิเคราะห์ (นโยบายและแผน)

นางสาวสุกัญญา บุญอิ่ม 80267 80267 sukanya.M@chula.ac.th