คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-9771,
0-2218-9776
0-2255-3910 http://www.vet.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 89780 0-2255-3910 Roongroje.T@chula.ac.th

รองคณบดีบริหาร

ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา 89784 voraphan.n@chula.ac.th

รองคณบดีนโยบายและแผน

ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ 89583 ต่อ 602 sanipa.s@chula.ac.th

รองคณบดีวิชาการ วิจัยย
วิรัชกิจ และกิจการนิสิต

รศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ 89675 alongkorn.a@chula.ac.th

รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม

ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ 89651 Kaywalee.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการคลังและพัสดุ

อ.น.สพ.ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์ 89786,
89658
punnarat.v@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล 89708,
89777
sengvet53@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร 89673,
89688
0-22520737 ck_sof@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

อ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล 89546 prapruddee@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 89675 sarinee.ka@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 89620 Anudep.R@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิลปวัฒนธรรม

ผศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ 89661,
89667
tpiyanan@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

อ.น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคำ 89578 taradon.l@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ 89744 kanusak@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีและ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม

ผศ.น.สพ. ธนศักดิ์ บุญเสริม 89405,
034-270968-70
0-2252-9575 bthanasak@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
และผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 89708,
89667
0-2252-7007,
02-218-9657
sayamon@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต 89620,
89719
0-2255-3910 Achariya.Sa@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

อ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ 89646 0-2255-3910 sponglowhapan@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวบุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์ 89778 0-2255-3910 butsayarat.R@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยยานยนต์
และหัวหน้าหน่วยรักษา
ความปลอดภัย

รศ.น.สพ.ดร.สัมพันธ์ ธรรมเจริญ 89745,
89777
0-2255-3910 spruksagorn@hotmail.com

หัวหน้างานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นางสาวสุนทรีย์ สิทธิสมาน 89777 0-2255-3910 sittismarn@hotmail.com

หน่วยยานพาหนะ

นางอรุณี ทันตศุภารักษ์ 89777 0-2255-3910 Arunee.t@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางวราภรณ์ เหลืองทวีผล 89775 0-2255-3910 waraporn.l@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางวรลักษณ์ มิ่งมิตร 89773 0-2255-3910 woraluk.m@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณ

นางศิวนันท์ กรีอักษร 89776,
89771
0-2255-3910 siwanantn.k@chula.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ ถึงพุ่ม 89719 0-2255-3910 junpen.t@chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นางสาวตวงพร โมกมล 89779 0-2255-3910 tuangporn.m@chula.ac.th

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสุพรรณี คงมะลวน 89722 0-2255-3910 account.31@hotmail.com

หน่วยบัญชี

... 89720

หน่วยการเงิน

นางสาวพรระวี ไขประภาย 89720-1 0-2255-3910 pornravee.k@chula.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางอณัญญา เทียนไทย 89790 0-2255-3910 nittaya.k@chula.ac.th

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาลี่ หมั่นเจริญ 89774 0-2255-3910 salee.m@chula.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุคนธา ทองบริสุทธิ์ 89773 0-2255-3910 sukhontha.t@chala.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์ 89675 0-2218-9675 phathait@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

นางพลอยลดา โนมูระ 89770 0-2255-3910 jeednomura@gmail.com

หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาวอัญชลี โพธิ์สุข 89674-5 0-22189675 nui_unchalee@hotmail.com

หน่วยกิจการนิสิต

นางสาวณาฐวลัย สงวนเผ่า 89677 0-2255-3910 dao.cuvet@gmail.com

หน่วยวิจัย

นางสาวพัชราวรรณ ชัยเชิดวงศ์ 89676 0-22189675 patcharawan.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์ติดตาม
การดื้อยาของเชื้อโรคอาหาร
เป็นพิษ

รศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 89578 0-2218-9587 rchuanchuen@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวรังษิญา ประธาน
89586-7
0-2218-9587

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตว์

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร 89673 0-251-8936 ck_sof@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวอุษา อาดำ
89738-9

โครงการการใช้นิวเคลียร์
เทคโนโลยีฯ
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ไทย
เนเธอร์แลนด์

นางสาวกิตติยา ศรีศักดิ์วัฒน 89738-9 0-2251-8936 skitiya@chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
และการเรียนรู้ทางสื่อ-
อิเล็กทรอนิกส์

ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล 89534 0-2255-3910 sengvet53@hotmail.com

หัวหน้าห้องสมุดและ
ศูนย์เอกสารการสัตว์

นางการุณ เสนชู 89556 0-2255-8853 Karoon.s@chula.ac.th
ธุรการ
นางจรรยา เพ็ชรคงทอง
89555-7

หัวหน้าภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย 89689 0-2252-0980,
0-2218-9657
paisan.t@chula.ac.th
ธุรการ
นางเพ็ญรุ่ง คงสุขชีพ
89658

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รศ.น.สพ.ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ 89740 0-2252-0737 sawangkoon@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวรวีวรรณ เจนจำรัสพงศ์
89740-1

หัวหน้าหน่วยชีวเคมี

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์ 89546 0-2255-3910 sirakarnt@hotmail.com
ธุรการ
นางสาววราภรณ์ โชติสวัสดิ์
89543
89546

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.น.สพ.ชาตรี คติวรเวช 89683 0-2251-2582 wwcbrobo@yahoo.com
ธุรการ
89678

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.สพ.ญ.ดร.ปิยรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย 89725 0-2218-9731 spiyarat@hotmail.com
ธุรการ
นางวารุณี พวงสุวรรณ
89731

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.น.สพ.ดร.วิจิตร บรรลุนารา 89620 0-2252-0779 Wijit.K@chula.ac.th
ธุรการ
นางดวงจันทร์ กลิ่นศรีสุข
89615

หัวหน้าหน่วยพยาธิวิทยา

ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคำ 89620 0-2252-0779 Komkrich.T@chula.ac.th
ธุรการ
นางวันทนา อัศวเลิศแสงดี
89621

หัวหน้าหน่วยปรสิต

ผศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ 89667 0-2218-9666 tpiyanan@hotmail.com
ธุรการ
นางสาวศิระสา สุขพิศาล
89670

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร 89639 0-2252-7007 sumit.d@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวชญาดา นนทกิจโยธิน
89639

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม 89412 0-2252-9575 trosama71@hotmail.com
ธุรการ
นางสาวพิมลทิพย์ แจ่มสว่าง
89412

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ

รศ.สพ.ญ.ดร.นันนทริกา ชันซื่อ 89510 0-2251-8887 nantarika.c@gmail.com
ธุรการ
นางสาวฐิติรัตน์ ทวีทรัพย์
89510

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย-
สาธารณสุข

รศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 89578 0-2218-9577 rchuanchuen@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวพรทิพย์ เส็งสำเริง
89677-9

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-
เธนุเวชวิทยาฯ

รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ 89649 0-2525-0738 Padet.t@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาววัชรา ช่วยเกื้อ
89644-5

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล 89583ต่อ601 0-2251-1656 pnuvee@yahoo.com
ธุรการ
นายคมกรณ์ ชนะชาญมงคล
89582

หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
กรุงเทพฯ

ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคำ 89620 0-2252-0779 Komkrich.T@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวธัยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ
89604

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ 89754 0-2216-9753 Kaywalee.c@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวรติรัตน์ มากมีสุขอัชนโชติ
89753-4

สำนักงานการเงิน

นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งชนะ 89797 yaowalux166@hotmail.com

คลินิกฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนัก
ธนาคารเลือด
CU BLOOB BANK

... 89752 0-2215-9753

ห้องตรวจอายุรกรรม

... 89415

ห้องคลินิกนอกเวลาราชการ

... 89750-1

ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ไต/
หัวใจ /เบาหวาน

... 89766

โรคระบบประสาท

... 89718

คลินิกผิวหนัง

... 89417

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

... 89419

สูติกรรม

... 89764

ศัลยกรรม (OPD)

... 89759

ห้องรังสีวินิจฉัย (x-ray)

... 89416

ศัลยกรรม (ผ่าตัด)

... 89760

จักษุคลินิก

... 89418

คลินิกมะเร็ง/ คลินิกสัตว์พิเศษ

... 89716

ห้องโลหิตวิทยา

... 89795

สัตวเลี้ยงพิเศษ

... 89755

ห้องบัตร

... 89715,
89750-1

การเงิน รพ.สัตว์เล็ก

... 89448

ห้องยา

... 89717

ห้อง Pet-Shop
(จำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง)

... 89756

รองผู้อำนวยการ รพ.สัตว์
และรอง ผอ.ศูนย์ฝึกนิสิตฯ
จ.นครปฐม

น.สพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ 034-270968-70 037-270-972 rachod.t@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์
จ.นครปฐม

อ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ 89403 037-270-972 pornchalit.a@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ รพ.สัตว์
จ.นครปฐม

อ.น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ 89403 034-270-972 wsupot@chula.ac.th

ศูนย์ฝึกนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
จ.นครปฐม

นางสาววาสนา แสงวารินทร์ 034-270-968-70,
034-254-0006
037-270-972 wassana.s@chula.ac.th

ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาฯ
จ.นครปฐม

... 034-254-0007 034-254-0007

ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ
จ.นครปฐม

... 034-250-896 034-250-896

ภาควิชาสัตวบาล
จ.นครปฐม

... 034-254-005 034-254-005

อาคารที่พักอาจารย์
จ.นครปฐม

... 034-270-964-7

อาคารที่พักข้าราชการ
จ.นครปฐม

... 034-270-964-7

หอพักนิสิต จ.นครปฐม

... 034-270-964-7

ห้องช่าง(บริษัท)
อาคาร 60 ปี สัตวแพทย์

... 89517 0-2218-9528

สมาคมนิสิตเก่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

.... 0-2218-9527 cuvetalumni@hotmail.com

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มสุกรไทย

.... 0-2218-9526

รักษาความปลอดภัย
ด้านหน้าคณะฯ

... 89749

รักษาความปลอดภัย
อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

... 89500
ปรับปรุงล่าสุด: 31 พฤษภาคม, 2018 - 16:51