ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
และการเรียนรู้ทางสื่อ-
อิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำงาน: 
89534
โทรสาร: 
0-2255-3910
อีเมล: