ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกายภาพและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ที่ทำงาน: 
89708
89777
อีเมล: