ผศ.น.สพ. ธนศักดิ์ บุญเสริม

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีและ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม

ที่ทำงาน: 
89405
034-270968-70
โทรสาร: 
0-2252-9575
อีเมล: