ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
และผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง

ที่ทำงาน: 
89708
89667
โทรสาร: 
0-2252-7007
02-218-9657
อีเมล: