ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตว์

ที่ทำงาน: 
89673
โทรสาร: 
0-251-8936
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวอุษา อาดำ
ที่ทำงาน: 
89738-9
อีเมล: