ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ที่ทำงาน: 
89673
89688
โทรสาร: 
0-22520737
อีเมล: