รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ที่ทำงาน: 
89583ต่อ601
โทรสาร: 
0-2251-1656
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นายคมกรณ์ ชนะชาญมงคล
ที่ทำงาน: 
89582
อีเมล: