รศ.น.สพ.ดร.วิจิตร บรรลุนารา

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

ที่ทำงาน: 
89620
โทรสาร: 
0-2252-0779
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางดวงจันทร์ กลิ่นศรีสุข
ที่ทำงาน: 
89615