รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-
เธนุเวชวิทยาฯ

ที่ทำงาน: 
89649
โทรสาร: 
0-2525-0738
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาววัชรา ช่วยเกื้อ
ที่ทำงาน: 
89644-5
อีเมล: