รศ.สพ.ญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์ติดตาม
การดื้อยาของเชื้อโรคอาหาร
เป็นพิษ

ที่ทำงาน: 
89578
โทรสาร: 
0-2218-9587
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวรังษิญา ประธาน
ที่ทำงาน: 
89586-7
โทรสาร: 
0-2218-9587
อีเมล: