รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ที่ทำงาน: 
89620
89719
โทรสาร: 
0-2255-3910
อีเมล: