รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ที่ทำงาน: 
89754
โทรสาร: 
0-2216-9753
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวรติรัตน์ มากมีสุขอัชนโชติ
ที่ทำงาน: 
89753-4
อีเมล: