ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
89780
โทรสาร: 
0-2255-3910
อีเมล: