ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีนโยบายและแผน

ที่ทำงาน: 
89583 ต่อ 602
อีเมล: