อ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

ที่ทำงาน: 
89646
โทรสาร: 
0-2255-3910
อีเมล: