อ.น.สพ.ปุณณรัตน์ วิบูลย์จันทร์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการคลังและพัสดุ

ที่ทำงาน: 
89786
89658
อีเมล: